ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Leatch: Leatch VOF, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 77220749.
 2. Huurder: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leatch een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de huurder als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen de huurder en Leatch tot stand gekomen huurovereenkomst.
 5. Website: Leatch.nl.
 6. Gehuurde: alle in het kader van de overeenkomst door Leatch aan de huurder te verhuren roerende zaken.
 7. Verzorgingsgebied: het gebied waarbinnen Leatch zijn activiteiten uitoefent. Dit gebied omvat geheel Nederland.
 8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Leatch en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Leatch is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de te verhuren zaken. Leatch is nimmer verplicht een overeenkomst met een huurder aan te gaan en kan een aanvraag van de huurder zonder opgave van redenen weigeren. Voorts kan Leatch aanvullende voorwaarden verbinden aan het sluiten van een overeenkomst met de huurder, bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, het ter inzage geven door de huurder van een recent bankafschrift, een geldig legitimatiebewijs en/of het uitvoeren van een kredietwaardigheidscontrole ten aanzien van de huurder, naar aanleiding waarvan Leatch kan weigeren om een overeenkomst met de huurder te sluiten.
 2. Aan een aanbod van Leatch dat een kennelijk fout of vergissing bevat, kan de huurder geen rechten ontlenen.
 3. De huurder kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Leatch dat is gebaseerd op door de huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de huurder afwijkt van het aanbod van Leatch, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leatch anders aangeeft. Wordt de overeenkomst middels het reserveringsproces op de website aangegaan, dan wordt de totstandkoming van de overeenkomst zo spoedig mogelijk per e-mail aan de huurder bevestigd.
 5. Indien de huurder de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De huurder is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
 6. In geval het gehuurde na totstandkoming van de overeenkomst niet voor levering aan de huurder beschikbaar blijkt, is Leatch gerechtigd om in overleg met de huurder een zaak van gelijke soort te leveren. Blijkt dit niet mogelijk, dan wel stemt de huurder niet in met de levering van de vervangende zaak, dan maakt de huurder ten hoogste aanspraak op restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs, zonder dat Leatch tot verdere vergoeding van schade kan worden gehouden.

ARTIKEL 4. | LEVERING VAN HET GEHUURDE

 1. Levering van het gehuurde geschiedt door bezorging daarvan door of namens Leatch op het overeengekomen afleveradres.
 2. De levertijd wordt geschat tussen de 5 en 10 werkdagen. Eén dat voor levering zal de huurder een track & tracecode ontvangen die hem of haar op de hoogte stelt van het aflevermoment.

ARTIKEL 5. | ANNULERING EN RECHT VAN ONTBINDING

 1. De huurder is gerechtigd om de overeenkomst tot twee dagen vóór de overeengekomen dag van aflevering van het gehuurde zonder opgave van redenen te annuleren. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch. In geval van een mondelinge annulering, zal Leatch de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail aan de huurder bevestigen. Het bepaalde in het voorgaande van dit lid geldt ongeacht de rechten van de consument als bedoeld in de volgende leden van dit artikel.
 2. De consument is gerechtigd om de overeenkomst die via het bestelproces op de website is gesloten, zonder opgave van redenen te ontbinden tot veertien dagen na totstandkoming daarvan. De consument kan de overeenkomst ontbinden door daartoe een verzoek in te dienen per e-mail of het contactformulier op haar website.
 3. In geval levering van het gehuurde door Leatch plaatsvindt tijdens de ontbindingstermijn als bedoeld in het vorige lid, geschiedt dit slechts op uitdrukkelijk verzoek van de consument. De consument verklaart in dat geval bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk dat de nakoming van de overeenkomst op zijn verzoek plaatsvindt.
 4. Afleveringskosten zijn verdisconteerd in de huurprijzen. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt en transport van het gehuurde naar het afleveradres reeds heeft plaatsgevonden, is de consument Leatch € 50,- transportkosten verschuldigd.
 5. In aanvulling op de kosten als bedoeld in het vorige lid, is de consument bij uitoefening van het recht van ontbinding Leatch een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de huurperiode dat de consument van het gehuurde gebruik heeft kunnen maken, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument hiervoor aan Leatch moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 6. | DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd die uitdrukkelijk is overeengekomen. De looptijd van de overeenkomst vangt aan op de dag van totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de overeengekomen dag van aflevering van het gehuurde later dan veertien dagen na totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt, in welk geval de overeengekomen looptijd aanvangt op de dag van aflevering van het gehuurde.
 2. De overeenkomst wordt na verstrijken van de overeengekomen duur stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst conform het volgende lid tijdig is opgezegd.
 3. De overeenkomst eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken. Opzegging moet via de mail of het contract formulier op leatch.nl geschieden. De bewijslast dat tijdig is opgezegd, rust te allen tijde bij de huurder.
 4. In afwijking van het bepaalde in lid 3 geldt dat eindigen van de overeenkomst vanwege de huurder na verstrijken van een looptijd van 12 maanden mogelijk is tegen een door de huurder aan Leatch verschuldigde schadevergoeding van 50% van de resterende huurtermijnen.
 5. Indien de overeenkomst door de huurder is opgezegd, maar de einddatum nog niet is bereikt, dan heeft Leatch het recht om in geval van gebreken van het gehuurde, ervoor te kiezen om in plaats van vervanging dan wel reparatie, de overeenkomst per direct te beëindigen. In geval Leatch van dit recht gebruik maakt, maakt de huurder aanspraak op restitutie naar evenredigheid van het niet genoten deel van de overeenkomst.
 6. De huurder is bij het eindigen van de overeenkomst verplicht mee te werken aan de teruggave van het gehuurde. Hij is verplicht het product met de originele verpakking en instructieboekjes terug te sturen aan Leatch.
 7. De huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de (tijdige) teruggave van het gehuurde. Dit geldt ook als de huurder ten tijde van de opzegging niet meer op het adres woonachtig is of als de huurder aan Leatch een andere persoon opgeeft die de opzegging verder zal afhandelen. Eventuele extra te maken kosten in verband met het niet tijdig kunnen terugnemen van het gehuurde door Leatch, komen te allen tijde voor rekening van de huurder.
 8. Indien Leatch blijvend niet in staat is om als gevolg van een aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, het gehuurde retour te halen, zal Leatch de dagwaarde van het gehuurde in rekening brengen.

ARTIKEL 7. | GEBRUIK VAN HET GEHUURDE

 1. Gebruik van het gehuurde door anderen dan de huurder is toegestaan. De huurder is en blijft altijd verantwoordelijk voor het gebruik van het gehuurde, ook ten aanzien van het gebruik van het gehuurde door derden aan wie de huurder het gebruik overlaat. De huurder staat ervoor in dat de bedoelde derden zich conformeren aan de overeengekomen gebruiksvoorschriften, mede zoals deze in deze algemene voorwaarden zijn beschreven. De huurder draagt jegens Leatch in elk geval de aansprakelijkheid voor het gebruik van het gehuurde door de bedoelde derden.
 2. Het is de huurder niet toegestaan om het gehuurde commercieel te exploiteren.
 3. Niet-normaal gebruik van het gehuurde is niet toegestaan, waaronder, niet limitatief bedoeld, wordt verstaan:
  • Gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden;
  • Het niet opvolgen van instructies van of vanwege Leatch;
  • Gebruik van het gehuurde waardoor delen van het gehuurde afbreken en/of zwaar beschadigd raken;

Behoudens tegenbewijs van de huurder, wordt geacht dat sprake is geweest van niet-normaal gebruik van het gehuurde als het gehuurde, alle omstandigheden in aanmerking genomen.

 1. Het is de huurder en eenieder aan wie hij het gebruik van het gehuurde overlaat niet toegestaan om veranderingen aan het gehuurde aan te brengen, tenzij daarvoor door Leatch uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is verleend.
 2. Behoudens normale slijtage, dienen de huurder en een ieder aan wie de huurder het gebruik van het gehuurde overlaat, het gehuurde gedurende de periode dat het gehuurde hen ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het gehuurde aan hen is geleverd.
 3. Totdat het gehuurde na eindigen van de overeenkomst feitelijk weer ter beschikking is gesteld van Leatch, komt, behoudens het bepaalde in artikel 8.4, alle risico van verlies, diefstal en beschadiging van het gehuurde voor rekening van de huurder, ook voor zover het gehuurde zich, al dan niet met toestemming van Leatch, feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden. De huurder zal zich op gebruikelijke wijze voor schade uit dien hoofde verzekeren.
 4. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het gehuurde om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de huurder in de verhouding tot Leatch in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de huurder de feitelijke macht over het gehuurde geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.
 5. Indien zich tijdens de huurperiode een gebrek ten aanzien van het gehuurde voordoet, dient huurder dit direct te melden aan Leatch. Het is de huurder en eenieder aan wie hij het gebruik van het gehuurde overlaat niet toegestaan zelf gebreken te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan het gehuurde. Indien gebreken aan het gehuurde niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan Leatch, is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

ARTIKEL 8. | SERVICE

 1. Gebreken van het gehuurde kunnen telefonisch, per e-mail of ia de website aan Leatch kenbaar worden gemaakt.
 2. Vanaf het moment dat door of vanwege de huurder is geconstateerd dat het gehuurde niet meer naar behoren werkt, staat de huurder ervoor in dat het gehuurde tot nader order niet wordt gebruikt.
 3. De huurder kan geen rechten ontlenen aan toezeggingen en/of mededelingen door personeel van de door Leatch aangewezen servicepartner, tenzij deze toezeggingen of mededelingen door Leatch uitdrukkelijk zijn bevestigd.
 4. Tenzij de reparatiewerkzaamheden het gevolg zijn van niet-normaal gebruik van het gehuurde dan wel een andere aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, maakt de huurder aanspraak op evenredige restitutie van de huurprijs indien meer dan tien werkdagen liggen tussen het eerste bezoek van de door Leatch aangewezen servicepartner en de dag waarop door of namens de huurder weer gebruik kan worden gemaakt van het gehuurde. Dit evenwel onder de aanvullende voorwaarde dat door en vanwege de huurder gedurende die periode alle medewerking aan Leatch en de door hem aangewezen servicepartner(s) is verleend.

ARTIKEL 9. | OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

 1. Overdracht van de overeenkomst is niet mogelijk.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Leatch is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de huurder zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Leatch ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de huurder zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de huurder in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de huurder anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Leatch gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De huurder is verplicht mededeling te doen van de gesloten overeenkomst aan een beslagleggende deurwaarder, dan wel in het geval van een faillissement of onder curatelestelling aan de curator, dan wel bewindvoerder.
 3. Voorts is Leatch gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De huurder maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Leatch op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de huurder verplicht de schade die Leatch ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Leatch de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de huurder terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. Leatch is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en voor zolang hij als gevolg van overmacht gehinderd wordt (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst, zonder dat de huurder aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. Leatch doet van de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de huurder.
 2. Indien de overmachtsituatie nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de andere partij aanspraak maakt op enige schadevergoeding.
 3. Voor reeds geleverde prestaties is de huurder, ook in geval van overmacht, de overeengekomen prijs verschuldigd als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Alle door Leatch vermelde bedragen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De huurprijs wordt maandelijks vooraf in rekening gebracht. Bij de eerste huurtermijn zijn de eenmalige kosten en eventuele bijkomende kosten, zoals de prijs van bijverkochte onderdelen, inbegrepen.
 3. Wijzigingen in het btw-tarief en andere heffingen van overheidswege kunnen aan huurder worden doorberekend en kunnen geen reden zijn voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.
 4. Leatch heeft de bevoegdheid om de overeengekomen huurprijs jaarlijks per 1 januari te wijzigen, doch is niet voornemens dit elk jaar te doen. Een zodanige wijziging zal niet meer bedragen dan een indexering volgens het Consumentenprijsindexcijfer zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedoelde prijswijzigingen zijn geen reden voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.
 5. De huur wordt gerekend tot aan de datum waarop de overeenkomst is geëindigd dan wel tot aan de datum dat het gehuurde weer in bezit van Leatch is gesteld indien dit laatste later is dan de datum van beëindiging van de overeenkomst.
 6. Eventueel aan de huurder toekomende restituties worden binnen één maand na ontstaan van dat recht aan de huurder terugbetaald.
 7. Tenzij een andere wijze van betaling is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden middels automatische incasso, welke standaard plaatsvindt omstreeks de eerste dag van elke maand.
 8. Leatch is gerechtigd redelijke administratiekosten in rekening te brengen indien een betaling meerdere malen wordt gestorneerd of om andere redenen meerdere malen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In die gevallen kan Leatch de openstaande betalingen, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen. In dat geval dient betaling te geschieden binnen de door Leatch op de factuur vermelde termijn.
 9. De huurder staat ervoor in om met de opgegeven IBAN, betalingen te mogen verrichten.
 10. Het door de huurder opgegeven IBAN kan te allen tijde via “Mijn Leatch” worden gewijzigd. De wijziging heeft geen invloed op de status van de overeenkomst.
 11. De huurder kan te allen tijde een bedrag vooruitbetalen. In dat geval dient de huurder bij de betaling aan te geven dat het een vooruitbetaling betreft.
 12. Leatch heeft het recht om zijn vorderingen op de huurder te verrekenen met de eventuele vorderingen die de huurder op Leatch heeft.
 13. Het is de huurder, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Leatch facturen te verrekenen.
 14. Leatch kan, zoals in artikel 11.1 is bepaald, bij betalingsachterstand van de huurder, zijn (service)verplichtingen opschorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de huurder zijn voldaan.
 15. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de huurder van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de huurder over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de huurder handelt in hoedanigheid van consument.
 16. Alle kosten in verband met gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen, welke Leatch voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de overeenkomst nuttig of nodig mocht achten, komen voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER

 1. In geval van diefstal of verlies van, of schade aan het gehuurde is de huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan Leatch. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan Leatch doen toekomen. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het gehuurde, is de huurder verplicht de dagwaarde van het gehuurde te vergoeden, dit betreft het eigen risico voor de klant. Het eigen risico wordt bepaald door Leatch.
 2. De huurder is vanaf het moment dat het gehuurde in zijn bezit is gesteld tot aan het moment dat het gehuurde weer door Leatch in ontvangst is genomen, aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 8.4.
 3. Indien het gehuurde, behoudens normale slijtage, in een mindere staat wordt teruggeleverd dan waarin het bij aanvang van de huur ter beschikking is gesteld, is de huurder aansprakelijk voor door Leatch gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van Leatch om huurderving te vorderen. Het eigen risico bij een reparatie aan een horloge betreft € 40.
 4. Wanneer het horloge van Leatch wordt gestolen tijdens de leasetermijn, dient de klant binnen 14 dagen aangifte te doen bij de politie. Het contract tussen Leatch en de klant komt niet te vervallen bij diefstal. Om in aanmerking te komen voor een nieuw horloge, stuurt de klant de aangifte naar lease met een korte omschrijving van de diefstal van het horloge. Aan een nieuw horloge hangt een eigen risico voor de klant vast. De hoogte van het eigen risico, hangt af van het te betalen maandbedrag overeengekomen met Leatch. In tabel 1.1 zijn de bedragen uitgeschreven. De klant krijgt een factuur van het eigen risico die binnen 14 dagen dient te worden voldaan. Nadat de factuur is voldaan, verstuurt Leatch een nieuw horloge naar de klant. Wanneer het gekozen horloge niet langer in het assortiment van Leatch zit, heeft de klant de keuze om een nieuw horloge te kiezen met hetzelfde gekozen maandbedrag.

Eigen risicotabel bij diefstal (Tabel 1.1)

Maandbedrag                                             Eigen risico

€ 7,00            t/m          €8,99                         €100

€ 9,00            t/m          €10,99                       €150

€ 11,00          t/m          €13,99                       €200

€ 14,00          t/m          €18,99                       €250

€ 19,00          t/m          €29,99                       €300

€ 30,00          t/m          €49,99                       €400

€ 50,00          t/m          €79,99                       €500

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID VAN LEATCH

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Leatch, draagt Leatch geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van het gehuurde. Leatch is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van het gehuurde, of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het gebruik van het gehuurde.
 2. Leatch is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of vanwege de huurder verstrekte onjuiste of onvolledig gegevens.
 3. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Leatch, aanvaardt Leatch geen aansprakelijkheid voor schade aan aansluitpunten ontstaan in verband met het gebruik van het gehuurde of het aansluiten daarvan, al dan niet door of namens Leatch.
 4. Leatch is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie.
 5. Mocht Leatch aansprakelijk zijn voor enige schade dan heeft Leatch te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De huurder dient Leatch hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Leatch ter zake vervalt.
 6. De aansprakelijkheid van Leatch is beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Leatch betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Leatch nimmer verder zal reiken dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Leatch daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Leatch dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 7. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Leatch bedraagt één jaar.
 8. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Leatch, zal de huurder Leatch vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Leatch, alsmede het gebruik van het gehuurde.

ARTIKEL 15. | ONDERZOEK NAAR KREDIETWAARDIGHEID

 1. Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Daarnaast worden al uw gegevens met betrekking tot uw betaalgedrag gedeeld met EDR in het kader van het tegengaan van betalingsrisico’s en het voorkomen van problematische schulden. Dit betekent dus dat indien als gevolg van een betalingsachterstand de dienstverlening is gestopt, deze informatie mogelijk gevolgen kan hebben voor het aangaan van andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. De juridische en economische eigendom van het gehuurde blijft te allen tijde bij Leatch rusten. Niets uit de overeenkomst beoogt enige eigendomsoverdracht van het gehuurde te bewerkstelligen. De eigendom zal de huurder tegenover eenieder die rechten op het gehuurde wil laten gelden, bijvoorbeeld een deurwaarder, meteen duidelijk maken.
 2. De huurder is verplicht om zijn gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot “Mijn Leatch” geheim te houden ter voorkoming dat anderen zich toegang verlenen tot zijn account. Leatch is niet verantwoordelijk voor enige schade die geleden wordt door misbruik van het “Mijn Leatch”-account van de huurder. Alle handelingen die onder het account van de huurder worden verricht, worden de huurder toegerekend.
 3. Op iedere overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Leatch aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.